Mã hoành phi câu đối: HP106

3 mẫu Hoành phi câu đối đình chùa sơn son thếp vàng
3 mẫu Hoành phi câu đối đình chùa sơn son thếp vàng