Mã hoành phi câu đối: CD93

Bộ đại tự đường sơn son thếp vàng mẫu đẹp
Bộ đại tự đường sơn son thếp vàng mẫu đẹp

Bộ sản phẩm gồm:

Cuốn thư.

Hoành phi kiểu vuông.

Cặp câu đối phẳng gắn tường.

Cặp câu đối máng gắn cột.

Cửa võng.

Ngai thờ.

Hoa sen thờ.

Ô xa thờ.