Mã cửa võng:CV37

Cửa võng chiện vuông ngũ phúc thờ gia tiên
Cửa võng chiện vuông ngũ phúc thờ gia tiên

Mã cửa võng:CV38

Cửa võng chiện vuông thờ gia tiên
Cửa võng chiện vuông thờ gia tiên

Mã cửa võng:CV39

Cửa võng gỗ sơn son thếp vàng
Cửa võng gỗ sơn son thếp vàng
Mẫu Cửa võng sơn son thếp bạc
Mẫu Cửa võng sơn son thếp bạc