Mã hoành phi câu đối: CT64

Cuốn thư Ngũ phúc gỗ Hương
Cuốn thư Ngũ phúc gỗ Hương
Cuốn thư gỗ Hương sơn PU
Cuốn thư gỗ Hương sơn PU

Mã hoành phi câu đối: CT63

Cuốn thư Ngũ Phúc sơn PU
Cuốn thư Ngũ Phúc sơn PU