Mã hoành phi câu đối: HP54

Hoành phi lồng cuốn thư chữ Hán
Hoành phi lồng cuốn thư chữ Hán

Mã hoành phi câu đối: HP55

Hoành phi lồng cuốn thư chữ quốc ngữ
Hoành phi lồng cuốn thư chữ quốc ngữ

Mã hoành phi câu đối: HP60

Cuốn thư nền then sơn son thếp vàng
Cuốn thư nền then sơn son thếp vàng