Mã hoành phi câu đối: HP54

Hoành phi lồng cuốn thư chữ Hán
Hoành phi lồng cuốn thư chữ Hán

Mã hoành phi câu đối: HP55

Hoành phi lồng cuốn thư chữ quốc ngữ
Hoành phi lồng cuốn thư chữ quốc ngữ