Mã hoành phi câu đối: HP112

Cuốn thư câu đối thờ Phật
Cuốn thư câu đối thờ Phật