Mã hoành phi câu đối: HP01

Hoành phi khung tre chạm Long Phụng
Hoành phi khung tre chạm Long Phụng

Mã hoành phi câu đối: HP03

Hoành phi khung tre chạm lưỡng Long
Hoành phi khung tre chạm lưỡng Long
Hoành phi khung tre lưỡng long tranh châu tứ quý hoa
Hoành phi khung tre lưỡng long tranh châu tứ quý hoa
Hoành phi khung tre chạm lưỡng Long hóa
Hoành phi khung tre chạm lưỡng Long hóa
Hoành phi khung tre tứ quý hóa lưỡng long
Hoành phi khung tre tứ quý hóa lưỡng long

Mã hoành phi câu đối: HP04

Hoành phi khung tre chạm Long Phụng dát vàng
Hoành phi khung tre chạm Long Phụng dát vàng