Mã hoành phi câu đối: HP45

Hoành phi nền gấm vàng chữ đỏ
Hoành phi nền gấm vàng chữ đỏ

Mã hoành phi câu đối: HP46

Cửa vòng Hoành phi câu đối nền gấm vàng chữ đỏ
Cửa vòng Hoành phi câu đối nền gấm vàng chữ đỏ

Mã hoành phi câu đối: HP47

Cửa vòng cửu long, Hoành phi câu đối nền gấm vàng chữ đỏ
Cửa vòng cửu long, Hoành phi câu đối nền gấm vàng chữ đỏ