Mã Khám thờ: KT29.

Khám thờ gia tiên loại lớn
Khám thờ gia tiên loại lớn
Khám thờ gia tiên loại lớn
Khám thờ gia tiên loại lớn
Khám thờ gia tiên sơn PU thếp vàng điểm
Khám thờ gia tiên sơn PU thếp vàng điểm