Mã Khám thờ: KT4.

Khám thờ gỗ sơn son thếp vàng loại đẹp
Khám thờ gỗ sơn son thếp vàng loại đẹp

Mã Khám thờ: KT17.

Khám thờ sơn son thếp bạc
Khám thờ sơn son thếp bạc

Mã Khám thờ: KT18.

Khám thờ đẹp
Khám thờ đẹp

Mã Khám thờ: KT19.

Mẫu Khám thờ đẹp
Mẫu Khám thờ đẹp