Kiệu thờ sơn son thếp vàng
Kiệu thờ sơn son thếp vàng
Kiệu rước sơn son thếp vàng
Kiệu rước sơn son thếp vàng