Kiệu rước mộc chưa sơn
Kiệu rước mộc chưa sơn
Mẫu Kiệu thờ mộc chưa sơn
Mẫu Kiệu thờ mộc chưa sơn
Kiệu rước thờ gỗ mít
Kiệu rước thờ gỗ mít