Bàn thờ cỡ đại chính giữa Tam Bảo
Bàn thờ cỡ đại chính giữa Tam Bảo
Bàn thờ cỡ lớn giữa ban Tam Bảo
Bàn thờ cỡ lớn giữa ban Tam Bảo
Sập thờ cỡ lớn ban Tam Bảo
Sập thờ cỡ lớn ban Tam Bảo
Gian thờ chùa bên Tả
Gian thờ chùa bên Tả
Gian thờ Tam bảo
Gian thờ Tam bảo
Gian thờ chùa bên Hữu
Gian thờ chùa bên Hữu