Mã hoành phi câu đối: CD36

Hoành phi câu đối nền gấm, rồng nổi
Hoành phi câu đối nền gấm, rồng nổi

Mã hoành phi câu đối: CD37

Mẫu câu đối chạm rồng thật nổi
Mẫu câu đối chạm rồng thật nổi