Mã ngai thờ: YT29

Ỷ thờ cổ
Ỷ thờ cổ

Mã Ngai thờ: NT35

Ỷ thờ gia tiên đẹp
Ỷ thờ gia tiên đẹp

Mã Ngai thờ: NT36

Ỷ thờ gia tiên
Ỷ thờ gia tiên