Mã Ngai thờ: NT51

Ngai thờ gỗ Mít chưa sơn phủ
Ngai thờ gỗ Mít chưa sơn phủ
Ngai thờ gỗ Mít chưa sơn phủ
Ngai thờ gỗ Mít chưa sơn phủ

Mã Ngai thờ: NT49

Ngai thờ gia tiên
Ngai thờ gia tiên

Mã Ngai thờ: NT50

Ỷ thờ mộc
Ỷ thờ mộc