Mã ỷ thờ:YT51

Ngai thờ gỗ Mít chưa sơn phủ
Ngai thờ gỗ Mít chưa sơn phủ
Ngai thờ gỗ Mít chưa sơn phủ
Ngai thờ gỗ Mít chưa sơn phủ

Mã ỷ thờ:YT49

Ngai thờ gia tiên
Ngai thờ gia tiên

Mã ỷ thờ:YT50

Ỷ thờ mộc
Ỷ thờ mộc