Mã Ngai thờ: NT52

Ngai thờ, ỷ thờ sơn son thếp vàng cùng bộ đồ thờ
Ngai thờ, ỷ thờ sơn son thếp vàng cùng bộ đồ thờ