Mã hoành phi câu đối: QT34

Quạt thờ gỗ chưa sơn loại đẹp
Quạt thờ gỗ chưa sơn loại đẹp
Quạt thờ gỗ tàu chuối sơn son thếp bạc
Quạt thờ gỗ tàu chuối sơn son thếp bạc