Sa Bà Tam Thánh (Phật Thích Ca, Bồ tát Quan Âm, Bồ Tát Địa tạng)
Sa Bà Tam Thánh (Phật Thích Ca, Bồ tát Quan Âm, Bồ Tát Địa tạng)
Tượng Phật Thích Ca
Tượng Phật Thích Ca
Tượng Bồ tát Quan Âm
Tượng Bồ tát Quan Âm
Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát