Mã thiều châu: TC1

Thiều châu thờ gia tiên
Thiều châu thờ gia tiên

Mã thiều châu: TC2

Thiều châu tầng kép sơn son thếp vàng
Thiều châu tầng kép sơn son thếp vàng

Mã thiều châu: TC3

Thiều châu tầng kép gỗ Mít
Thiều châu tầng kép gỗ Mít

Mã thiều châu: TC4

Thiều châu tầng kép gỗ sơn son thếp bạc
Thiều châu tầng kép gỗ sơn son thếp bạc

Mã thiều châu: TC5

Thiều châu thờ gia tiên đẹp
Thiều châu thờ gia tiên đẹp

Mã thiều châu: TC6

Thiều châu tầng kép mộc
Thiều châu tầng kép mộc