Tượng Cậu Bé cầm đàn và sáo
Tượng Cậu Bé cầm đàn và sáo
Tượng ba Cậu Bé
Tượng ba Cậu Bé
Tượng Cậu ngồi vắt chân
Tượng Cậu ngồi vắt chân
Tượng Cậu Tài Lộc
Tượng Cậu Tài Lộc
Tượng Cậu ngồi thổi sáo
Tượng Cậu ngồi thổi sáo
Tượng Cậu ngồi đánh đàn
Tượng Cậu ngồi đánh đàn
Tượng Cô Cậu
Tượng Cô Cậu
Tượng Cậu cưỡi cá chép
Tượng Cậu cưỡi cá chép
Tượng Cậu ngồi thổi sáo
Tượng Cậu ngồi thổi sáo
Tượng Cô Cậu
Tượng Cô Cậu
Tượng Tứ Phủ Thánh Cậu
Tượng Tứ Phủ Thánh Cậu
Tượng ba Cậu
Tượng ba Cậu