Tượng Mẫu Cửu Trùng Thiên gỗ Mít
Tượng Mẫu Cửu Trùng Thiên gỗ Mít
Tượng Mẫu Cửu Trùng Thiên sơn son thếp vàng
Tượng Mẫu Cửu Trùng Thiên sơn son thếp vàng
Tượng Mẫu Cửu Trùng Thiên gỗ Mít
Tượng Mẫu Cửu Trùng Thiên gỗ Mít
Tượng mẫu sơn son thếp vàng đẹp
Tượng mẫu sơn son thếp vàng đẹp