Tượng Ngũ Vị Tôn Ông sơn son thếp vàng
Tượng Ngũ Vị Tôn Ông sơn son thếp vàng

Mẫu Tượng: Tượng Ngũ Vị Tôn Ông.

Chất liệu gỗ: Gỗ Mít…(Chất liệu gỗ chuyên làm tượng thờ)

Hình tượng: Tượng Ngũ Vị Tôn Ông. Quan Đệ nhất trấn Nam mặc áo đỏ.  Quan lớn đệ nhị đại diện cho con người, quản lý rừng núi muôn dân, tạo phúc thế gian. Trấn Đông phương mặc áo xanh. Tam Hoàng Thái tử đại diện cho con người, dưới thủy cung trấn Tây phương mặc áo trắng. Quan Đệ Tứ Trấn trung ương mặc áo vàng. Quan Đệ Ngũ trấn Bắc phương mặc áo tím.

Chất liệu sơn: Sơn son thếp vàng hoặc sơn kiểu giả cổ.

Kích thước: Tùy theo không gian thờ cúng và các cung trong thước Lỗ Ban.

Đặt hàng: Liên hệ.

Tượng thờ Ngũ Vị Tôn Ông
Tượng thờ Ngũ Vị Tôn Ông
Tượng Ngũ Vị Tôn Ông sơn son thếp vàng
Tượng Ngũ Vị Tôn Ông sơn son thếp vàng
Tượng thờ Ngũ Vị Tôn Ông
Tượng thờ Ngũ Vị Tôn Ông
Tượng Ngũ Vị Tôn Ông
Tượng Ngũ Vị Tôn Ông
Tượng Ngũ Vị Tôn Quan gỗ Mít
Tượng Ngũ Vị Tôn Quan gỗ Mít
Địa chỉ mua tượng Ngũ Vị Tôn Quan
Địa chỉ mua tượng Ngũ Vị Tôn Quan

Theo truyền thuyết ngũ vị tôn quan đều sinh ra và tồn tại thời vua Hùng, về lịch sử của năm quan thì còn chưa rõ. Chưa rõ bởi lịch sử viết một cách, đạo nói theo một kiểu và dân địa phương dùng theo nghĩa địa phương.

Trong Đạo Mẫu bất kể ở đâu đều có tượng ngũ vị tôn quan hay còn gọi là tượng ngũ vị tôn ông, năm vị quan này đại diện cho Thiên, Nhạc, Thoải, Địa, Nhân, đại diện cho năm phương nhạc phủ, đại diện cho ba cõi Thiên Địa Thoải, đại diện cho sắc màu phương vị. Vì vậy trong đạo mẫu không tồn tại thêm một vị quan nào khác.

Quan Lớn Đệ Nhất

Tên đầy đủ: Đệ Nhất Thượng Thiên Hoàng thái tử Vương Quan.
Tước phong: Dân gian gọi là Đức Thánh Cả, là Tôn quan đệ nhất. Tước phong Đào tiên đệ nhất – Điều thất hoàng thái tử Vương Quan thượng đẳng tối linh thần. Danh hiệu vua phong Tham nghị triều chính Vương Quan.
Quan Đệ nhất đại diện cho con người tâu đối Thượng Thiên và Trấn Nam mặc áo đỏ

Quan Lớn Đệ Nhị

Tên đầy đủ: Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn.
Tước phong: Nhạc thần đại vương – Đô đài giám sát – Đệ nhị thượng ngàn giám sát đại vương thượng đẳng tối linh thần.
Quan lớn đệ nhị đại diện cho con người, quản lý rừng núi muôn dân, tạo phúc thế gian. Trấn Đông phương mặc áo xanh.

Quan Lớn Đệ Tam

Tên đầy đủ: Đệ Tam Thượng thiên hoàng thái tử vương quan
Tước phong: Thủy tào điển sứ – Đệ tam thủy thần nhạc đại vương thượng đẳng tối linh thần.
Tam Hoàng Thái tử đại diện cho con người, dưới thủy cung trấn Tây phương mặc áo trắng.

Quan Lớn Đệ Tứ

Tên đầy đủ: Quan lớn Khâm Sai quyền cai tứ phủ.
Tước phong: Thiên Hựu đại vương thượng đẳng tối linh thần.
Khâm sai tứ phủ đại diện cho con người dưới cõi âm ti địa ngục. Xem xét việc duyên trần, nghiệp kiếp của thế gian. Trấn trung ương mặc áo vàng.

Quan lớn Đệ Ngũ

Tên đầy đủ: Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.
Tước phong: Đệ ngũ tôn quan thượng đẳng tối linh thần – Cao Lỗ đại vương – Đệ ngũ Tuần Tranh.
Đệ Ngũ Tuần Tranh là vị quan chịu trách nhiệm tội phúc nhân gian, đại diện của con người trong ba cõi, kiểm duyệt tâu đối sớ sách về các phủ các tòa, thống lĩnh thiên địa binh, trấn Bắc phương mặc áo tím.

Tượng Quan Ông đệ nhất
Tượng Quan Ông đệ nhất
Tượng Quan Ông đệ Nhị
Tượng Quan Ông đệ Nhị
Tượng Quan Ông đệ tam
Tượng Quan Ông đệ tam
Tượng Quan Ông đệ Tứ
Tượng Quan Ông đệ Tứ
Tượng Quan Ông đệ Ngũ
Tượng Quan Ông đệ Ngũ