Tượng phật A Di Đà đứng trên đài sen sơn son thếp vàng
Tượng phật A Di Đà đứng trên đài sen sơn son thếp vàng