Tượng Quan âm bạch y bằng gỗ sơn son thếp vàng
Tượng Quan âm bạch y bằng gỗ sơn son thếp vàng
Tượng Quan âm bạch y sơn son thếp vàng
Tượng Quan âm bạch y sơn son thếp vàng