Tượng Vua Cha Ngọc Hoàng, Tượng Nam Tào – Bắc Đẩu
Tượng Vua Cha Ngọc Hoàng, Tượng Nam Tào – Bắc Đẩu
Tượng Nam Tào
Tượng Nam Tào
Tượng Bắc Đẩu
Tượng Bắc Đẩu
Tượng Vua Cha Ngọc Hoàng
Tượng Vua Cha Ngọc Hoàng
Tượng Vua Cha Ngọc Hoàng
Tượng Vua Cha Ngọc Hoàng