Mã Ngai thờ: NT30

Ngai thờ đẹp mộc chưa sơn
Ngai thờ đẹp mộc chưa sơn
Ngai thờ gỗ Mít chưa sơn
Ngai thờ gỗ Mít chưa sơn
Ngai thờ đẹp gỗ Mít chưa sơn
Ngai thờ đẹp gỗ Mít chưa sơn