Mã ngai thờ:NT10

Ỷ thờ ngai thờ gỗ Mít
Ỷ thờ ngai thờ gỗ Mít
Ỷ thờ ngai thờ gỗ Mít
Ỷ thờ ngai thờ gỗ Mít
Ỷ thờ ngai thờ gỗ Mít
Ỷ thờ ngai thờ gỗ Mít