Mã Ngai thờ: NT40

Ỷ thờ sơn son thếp bạc đẹp
Ỷ thờ sơn son thếp bạc đẹp
Ỷ thờ sơn son thếp bạc đẹp
Ỷ thờ sơn son thếp bạc đẹp
Ỷ thờ sơn son thếp bạc đẹp
Ỷ thờ sơn son thếp bạc đẹp