Mã Ngai thờ: NT31

Ỷ thờ và bài vị thờ
Ỷ thờ và bài vị thờ

Mã Ngai thờ: NT32

Ỷ thờ và 3 bài vị thờ
Ỷ thờ và 3 bài vị thờ

Mã Ngai thờ: NT33

Ỷ thờ và bài vị thờ
Ỷ thờ và bài vị thờ

Mã Ngai thờ: NT34

Bộ ba Ỷ thờ và bài vị thờ
Bộ ba Ỷ thờ và bài vị thờ